Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový hřbitov

21. 11. 2010

                                                            Nový hřbitov.

 

Jedná se tedy v pořadí stáří již o třetí hřbitov v Třebenicích. Již dne 26.II. 1932 upozornil pisatel t.ř. zastupitelstvo, na kritický nedostatek místa na obecním hřbitově a získal zatím povolení k provedení některých úprav, jimiž by se počet volných míst rozmnožil. V této schůzi byla ustavena nová obecní komise, jejímž úkolem bylo postarat se o vyhledání vhodného místa pro nový hřbitov. V této komisi byli: Předs. V. Kosina, členové Josef Krátký, Ant. Richter, Ladislav Srba, Jindřich Kraus (po jeho smrti nastoupil na jeho místo dne 22.VI.1937 František Zenk), farář Josef Horký, František Tomandl a hrobník Bedřich Švajcer.

 

O rozšíření starého hřbitova nedalo se uvažovati, protože se postupem času octl uvnitř města a bylo vlastně jen benevolencí úřadů, že už nezakázaly na něm pohřbívati. Roku 1936 stal se pokus o přikoupení zahrádky č.p. 1697 od paní Josefy Kotrbové – Malé, ale pro její přemrštěný požadavek Kč 4.000.-- za 7.37 arů s toho sešlo. Po vyklizení prostoru asi 50 čtv. metrů v jihovýchodním díle III. pole od spousty kostí (o čemž se mluví v předešlém odstavci) uvolnilo se celkem 21 nových míst pro hroby.

 

Po této úlevě nastalo období klidu. R. 1936 předložil jsem hřbitovní komisi propracovaný návrh na zřízení nového hřbitova při silnici úpohlavské na parcele č. 2002 - Wunsch Fr., 2051 – Anft v., 2052 – Ausrwecková Anna. Hřbitov měl míti výměru 150x90m a přiléhati frontou k silnici. Komise schválila návrh jednomyslně, ale v následující schůzi městské rady 11.IX.1935 propadl 4 proti 3 hlasům. Odpor proti němu zvedl náměstek Dr. Langer – prý pro malou vzdálenost od města, spíše ale proto, že staveniště bylo proti jeho zahradě a vile čp.

 

Starosta nyní pověřil jej přípravou návrhu vhodnějšího. Náměstek Dr. Langer předložil jej městské radě 4.X.1935. Navrhoval, aby hřbitov byl zřízen na pozemcích pp. Virta a chodovlického Čejky, za „nápolním kamenem“ při silnici úpohlavské, na poli patřícím dříve jenčickému velkostatku – tedy v katastru jenčickém. Tento návrh také padl - pro přílišnou vzdálenost od města.

 

15.X.1935 předložil Dr. Langer nový návrh: Sdělil, že zakoupil od Fr. Besena z Třebenic před „druhým křížem“ u silnice úpohlavské pozemky čp. 2018 a 2019 ve výměře 87.94 arů s podmínkou, že toto smění s ním obec za svůj pozemek č.k. 2047 (155.72 arů), který zatím koupili V. Kosina a Vojtěch Paneš od slečny Karolíny Buřičové z Litoměřic za 37. 888.-- Kč, tedy za 1 korec 7.000-- Kč. Za větší výměru že doplatí pan Besen obci také cenu 7.000.-- Kč za korec, že bude v roce 1937 s obou polí ještě sklízeti. Poněvadž pak pole pana Besena nemá dostatečnou šířku, přibere se k tomu ještě od p. F. Nováka z Jenčic pozemek č.k. 2017 (26.20 arů). Pan Novák že nechce ovšem peníze, ale jiné pole, proto že koupil od paní Anny Tietzové z Jenčic pozemky č.k. 2175, 2176, a 2180, celkem 59.20 arů za 8.000 Kč. Prozatímní kupní smlouvu že s ní již sepsal. Její pozemek že by dostal náhradou pan Novák a doplatil by za větší výměru 7.000.-- Kč za korec.

 

Návrh tento byl městskou radou schválen a potom dne 25.X.1935 i zastupitelstvem. Bylo usneseno vykopati na poli pana Besena a Nováka 5 pokusných hrobů a zažádati u okresního úřadu o schválení pozemku za místo pro hřbitov.

 

Nastaly ale komplikace. Proti usnesení zastupitelstva podal námitky pan farář Josef Horký a odůvodnil je velkou vzdáleností pole od města a úplným ignorováním hlasu hřbitovní komise.

 

Paní Anna Tietzová podala pak prostřednictvím JUDra Steinera námitky proti prozatímní smlouvě kupní a neuznala ji za závaznou pro formální vady. Cítila se jistě poškozenou nízkou cenou cca 4.000 Kč za 1 korec. Starosta poslal k ní znovu tajemníka A. Suchýho, jenž s ní sepsal novou prozatímní kupní smlouvu, v níž prodávala své pozemky za 9.000.-- Kč a přijala 1.000 Kč závdavku.

 

Komise okresního úřadu, stanovená na 7.XI..1935 byla pro podání odvolání zatím odřeknuta. Na poli byl zatím vykopán jen jeden pokusný hrob a došlo se ke špatné zkušenosti. 2 dělníci nevykopali ten hrob za celý den. Tak tvrdá zde byla spodina.

 

Dne 16.X.1935 dostavila se k úřadu opět paní Anna Tietzová a předložila zde dopis notáře JUDra Gassera, a žádala za úplné zproštění od závazku, poněvadž prý se svým polem již dříve jinak disponovala ve své poslední vůli u notáře uložené. Měli je dostati její synovci Eduard a Karel Vodrážkovi z Libochovic. Nabídla sama obci 500 Kč odškodného. Městská rada žádala 3.000 Kč odškodného, ale zastupitelstvo se dne 10.I.1936 chtělo spokojit jen s 1.000 Kč a vrácení závdavku 1.000 Kč.

 

Okresní úřad v Litoměřicích zamítl výnosem ze dne 25.II.1936 č.j. 54.211/35 odvolání pana faráře Josefa Horkého pro bezdůvodnost ale pan Besen se již také necítil vázán prozatímní smlouvou a tak se od II. projektu Dra Langera ustoupilo.

Hledalo se znovu dále. Městská rada se vypravila znovu sama na úpohlavskou silnici, jednala s panem Jindřichem Krausem o jeho poli č.k. 2167/1. Ten žádal za jeden korec pole svého 2 korce pole obecního. Paní Roza Soukupová žádala za jeden korec svého pole 32.000 Kč. Docházelo tedy ke zjevům odporným.

 

Jednalo se ještě jednou znovu s panem Besenem, ten však již nyní při výměně nabízel obci za jeden korec jejího pole 7.000 Kč, za své však žádal 9.000.-- Kč (13.XI.1936).

 

Obecní pozemek od sl. Buřičové byl zatím na jeden rok dražebně pronajat. Najmul jej pan Felix Novák za 2.250 Kč.

 

Dne 4. listopadu 1936 upozornil starosta Kosina zastupitelstvo, že na hřbitově jsou již jen 4 hroby volné a naléhal na rozřešení této palčivé otázky. Pan Jaroslav Wunsch navrhl, aby se ke zřízení hřbitova užilo pozemku sl. Buřičové (č.k. 2047) a k němu aby se přikoupila část sousedního pozemku od Františka Wunsche č.k.2002. Dle smyslu návrhu sešla se dne 11.XII.1936 na místě komise hřbitovní a městská rada a místo schválila. Nařídila vykopání pokusných hrobů a obnovení žádosti k okresnímu úřadu o vyslání komise ke schválení místa. Hroby vykopal hrobník Švajcer a ve třech případech při silnici narazil již v hloubce 60 cm na vodu, takže musel ustati v práci. Zase pohroma a to tím větší, že rok 1936 nebyl mimořádně mokrý.

 

Komise od okresního úřadu přišla dne 15. ledna 1937, byla sice na uvedené místo uvedena, ale omezila se na konstatování, že jest místo pro vlhkost nezpůsobilé. Po dohodě s přítomnými členy hřbitovní komise zavedl starosta komisi na místo zcela nové, při silnici dlažkovické, kde dal již od rána se svolením majitelky paní Marie Zobelové kopati od rána hroby. Jednalo se o pozemky č.k. 1218 a 1220. V pokusných hrobech byla nalezena dosti měkká bělka a – žádná voda. Komise, shledavši i všecky ostatní okolnosti příznivými, schválila místo výnosem ze dne 16.ledna 1936 č.j. 69.447/36 – IX 10/48 T.

 

Teprve potom byly dodatečně dojednány podmínky výkupu. Z uvedených parcel koupí obec od paní M. Zobelové jen část pro hřbitov vhodnější ve výměře 90.86 arů za 22.102.50 Kč, tedy zase při jednotkové ceně 7.000 Kč za korec, přidá 1.600 Kč za stromy tam stojící a svolí k tomu, aby si paní Zobelová 5 sešlých stromů porazila. Kupní cenu bude paní Zobelová okci kreditovati na úrok 3 a půl procentní. Poněvadž ale pozemek paní Zobelové byl oddělen od silnice úzkým proužkem pole pole sl. Anny Auerweckové č.k. 1217 bylo nutno i toto pole vykoupiti za těch podmínek. Obec zaplatí za pole (19.06 arů) 4.579 Kč, za stromy 1.600 Kč, osm z nich dovolí vykáceti a místo kupní ceny v penězích odevzdá obec do majetku sl. Auerweckové svůj chudinský pozemek č.k. 2133 ve Viničkách v ceně 7.712 Kč, takže jmenovaná doplatí obci 1.600 Kč. V obou případech provede se knihovní pořádek na náklad obce. Paní Zobelová vyhradila si ještě pozemek na místo pro hrobku, dle volby zdarma. Jednání s paní Zobelovou vedl nám. Dr. Langer. Všecka tato jednání byla schválena zastupitelstvem dne 22.I.1937. V této schůzi bylo také usneseno, aby se na úhradu ceny pozemku na hřbitov prodal dražbou pozemek od slečny Buřičové koupený a to odděleně polovina hořejší a polovina dolejší. Dražba se konala dne 31. ledna r. 1937. Hořejší polovinu vydražil pan Jaroslav Wunsch za 25.300 Kč, dolejší pan Jaroslav Antonín Grund z Litoměřic za 21.400 Kč. Výsledek dražby byl schválen městskou radou dne 5.II.1937. Vyzískala tedy obec na pozemku od slečny Buřičové ve prospěch hřbitovního fondu 8.812 Kč.

 

Poznámka mezi řádky: Pan Jaroslav Wunsch zakládal již na podzim r. 1937 na koupeném pozemku merunkovou zahradu. Při kopání děr na stromky přišel dělník František Urban v šesti případech na popelnice. Jen ke dvěma případům povolal k nálezu včas pisatele t.ř., jenž nález opatrně odkryl a rozbité střepy pak pracně slepil. Dostal tak veliké popelnice , jež jsou nyní v Paříkově museu. Na oznamení městského úřadu přijel sem přednosta státního úřadu archeologického Buchtele určil místo za systematické pohřebiště z doby mladší bronzové
a stáří nálezu na 2.500 let. Tedy: Tam, kde chtěli míti třebeničtí své pohřebiště roku 1937, měli tehdejší obyvatelé pohřebiště již roku 500 let před Kristem.

 

Dne 16. března roku 1937 byl tu geometr Voves z Roudnice n/L. Při zaměřování seznal, že od pozemku obcí koupeného od paní Zobelové bylo nahoře po celé délce odoráno i také 4 metry šířky. Teď se to muselo vrátiti.

 

Obec si neponechala celý pozemek od slečny Auerweckové. Jen tu část, která odpovídala šířce dílce, koupeného od paní Zobelové. Zbytek, t.j. 8.85 arů prodala obec paní Zobelové za 2.152.50 Kč a kupující spojila jej se zbytky svých pozemků č.k. 1218 a 1220. Má tedy místo obcí na nový hřbitov koupené, celkovou výměru 101.07 arů.

 

Starosta Kosina nakreslil opět plán nového hřbitova a předložil jej k dobrozdání komisi hřbitovní. Ta jej k prospěchu věci pozměnila. Usnesla se, aby bylo zatím vybudováno jen střední pole, dlouhé podle silnice 64 metry, hluboké 96 metrů a jen to aby bylo zatím hrazeno zdí. Teprve po jeho vyčerpání přidalo by se k tomu II. pole (blíže k městu) a nakonec pole III. nad polem středním. Starosta dle toho návrh přepracoval. Konečný návrh byl schválen městskou radou dne 7. dubna 1937 a okresním úřadem dne 24. května roku 1937 č.j. 20.050/37.

 

Dne 8. dubna r. 1937 bylo oznámeno vše obcím, jež sem dosud pohřbívaly, že město zřídí hřbitov vlastním nákladem jako zařízení obecní a interkonfesní a svoluje předem , aby uvedené obce na něm nadále své mrtvé pohřbívaly. Jen obec Úpohlavy sem oznámila, že s tím souhlasí.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář